FORMACJA PALLOTYNÓW  

Jeśli ktoś chce zostać księdzem pallotynem, to posiadając świadectwo maturalne musi zgłosić się do Księdza Prowincjała w Warszawie lub Poznaniu. Aby zostać bratem pallotynem wystarczy Księdzu Prowincjałowi przedstawić ostatnie świadectwo szkolne.

Kandydaci na księży i braci najpierw odbywają około miesięczny Postulat. To czas na modlitwę, słuchanie konferencji, pracę, rekreacje, odkrywanie radości życie we wspólnocie. To także czas badań lekarskich i psychologicznych, czas wzajemnego poznawania się i pallotynów i kandydatów. Zazwyczaj Postulat odbywa się w sercu Gór Świętokrzyskich.

Kto pomyślnie przejdzie Postulat, zostaje przyjęty do Okresu Wstępnego w Ząbkowicach Śląskich. To czas bardzo intensywnej formacji duchowej, głębokiej modlitwy, pracy nad sobą, poznawania św. Wincentego Pallottiego oraz historii i duchowości pallotynów. Okres Wstępny trwa dwa lata. Dla kandydatów do kapłaństwa drugi rok jest także pierwszym rokiem studiów w Seminarium. Pierwszy rok Okresu Wstępnego, „rok duchowy”, kończy się całonocnym kameralnym czuwaniem na Jasnej Górze.

Po zakończeniu Okresu Wstępnego składa się pierwsze pallotyńskie przyrzeczenia. Na rok poświęca się całego siebie Bogu i obiecuje się pallotyńskim Przełożonym życie w: czystości, ubóstwie, posłuszeństwie, wytrwaniu, wspólnocie dóbr i duchu służby. Przez 4-5 lat, co roku ponawia się tę konsekrację.

Studia w Seminarium w Ołtarzewie koło Warszawy trwają 6 lat. To czas kształcenia filozoficznego i teologicznego, który kończy się uzyskaniem tytułu magistra Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na początku VI roku studiów składa się wieczną konsekrację – przyrzeczenia na całe życie. Kilka tygodni potem przyjmuje
się święcenia w stopniu diakonatu, a na zakończenie VI roku studiów – święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu.

Kandydaci na braci pallotynów drugi rok Okresu Wstępnego odbywają także w Ząbkowicach Śląskich. Po złożeniu pierwszych przyrzeczeń rozpoczynają pracę w pallotyńskich placówkach w Polsce – w drukarniach, wydawnictwach, zakrystiach, ogrodach, kuchniach, furtach, siedzibach pallotyńskich mediów internetowych. Prowadzą także różne apostolskie grupy, służą pomocą w katechezie. W tym czasie biorą udział w sesjach formacyjnych, by dobrze przygotować się do złożenia przyrzeczeń na całe życie. Przez 5 lat ponawiają coroczne przyrzeczenia czasowe. Wieczną konsekrację zazwyczaj składają w swojej rodzinnej parafii.

Po wiecznej konsekracji i święceniach kapłańskich każdy pallotyn troszczy się o swoją formację permanentną. Wielu z nich podejmuje dodatkowe studia specjalistyczne. Każdy ma obowiązek uczestniczyć w comiesięcznych dniach skupienia, corocznych zamkniętych rekolekcjach oraz – co kilka lat – w dwutygodniowych dyrektoriach formacyjnych. Organizowane są też dla księży i braci pallotynów różne kursy i specjalistyczne warsztaty (np. katechetyczne, o spowiednictwie, biblijne).

opr.
Bartłomiej Paduch
do góry