SZALOM – POKÓJ!

Znamy ten zwrot, ale co on oznacza?
„Pokój wam” – tak najczęściej tłumaczone jest hebrajskie słowo „szalom”

 

(widzimy je zapisane w języku hebrajskim), które występuje w Piśmie Świętym ponad 250 razy i ma bardzo szerokie zastosowanie.

Najogólniej oznacza ono: pełnię, jedność, szczęście, pomyślność, zdrowie, a także spokój, wyciszenie.

Pokój w ujęciu biblijnym nie jest pojęciem abstrakcyjnym, ale bardzo konkretnym, obejmującym zarówno świecką, jak
i religijną sferę ludzkiego życia.

Do dziś słowo „szalom” przetrwało w kulturze żydowskiej jako pozdrowienie używane zarówno przy powitaniu, jak
i pożegnaniu. Za świeckim użyciem słowa „szalom” stoją jednak głębokie racje teologiczne. W Piśmie Świętym pokojem nazywany jest Bóg (Sdz 6, 24) i uważa się Go za twórcę i źródło pokoju, którego hojnie udziela ludziom (np. Kpł 26, 6; Lb 6, 26; 1Krn 22, 9; Iz 26, 12).

Według autorów ksiąg Starego Testamentu pokój w relacjach międzyludzkich nie może istnieć bez Boga, ponieważ jest Jego darem (np. Kpł 26, 6; Ps 29, 11; Iz 26, 12; 54, 10; Ez 37, 26; Za 8, 10-12). Nie ograniczają oni tej rzeczywistości tylko do pojedynczych ludzi, ale mówią o pokoju między większymi społecznościami i całymi narodami (np. Sdz 4,17; 1Krl 5, 26).

W Nowym Testamencie, greckim odpowiednikiem hebrajskiego „szalom” jest rzeczownik „eirene”, który zawiera ponadto pewne odcienie znaczeniowe obecne w literaturze greckiej. W kulturze hellenistycznej pokój oznacza nie tylko przeciwieństwo wojny i niezgody, lecz także niewzruszony wewnętrzny spokój, wynikający z harmonii umysłu.

Według autorów Nowego Testamentu Chrystus jest pokojem i źródłem pokoju dla wierzących, ponieważ przez swoją mękę, śmierć i Zmartwychwstanie wszystkich pojednał w swoim ciele z Bogiem (Ef 2, 14-17). W tym ujęciu pokój dotyczy nie tylko relacji międzyludzkich, lecz przede wszystkim odnosi się do relacji człowieka z Bogiem i jest owocem zbawienia dokonanego w Chrystusie oraz Jego darem dla uczniów (J 14, 27).

Autorzy Nowego Testamentu, mówiąc o pokoju, widzą w nim owoc działania w wierzących Ducha Świętego (Rz 8, 6) oraz znamię obecności na ziemi królestwa Bożego (Rz 14, 17) i jego realizacji w Kościele (Dz 9, 31).

opr.
Ewa Gawor

do góry