KATECHEZA XXXVIII

MODLITWA NAD DARAMI,

DIALOG PREFACYJNY, PREFACJA

Modlitwa nad darami.

Po obmyciu rąk celebrans wzywa lud do modlitwy o przyjęcie Ofiary eucharystycznej: „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.” Zgromadzony lud odpowiada: „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich...”. Słowa te są wprowadzeniem do kulminacyjnego momentu Mszy świętej, jakim jest Modlitwa Eucharystyczna. Modlitwa Eucharystyczna stanowi centrum i szczyt całej Mszy świętej. Jej treścią jest dziękczynienie Bogu za całą historię zbawienia. Podczas niej następuje przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Modlitwę Eucharystyczną rozpoczyna dialog prefacyjny, a kończy „Amen” po słowach doksologii „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...”. Podczas Modlitwy Eucharystycznej całe zgromadzenie liturgiczne przyjmuje postawę stojącą. W momencie przeistoczenia wierni klękają na znak adoracji Misterium Chrystusa.

Dialog prefacyjny

Pierwsza część Modlitwy Eucharystycznej nosi nazwę prefacji. Prefację rozpoczyna dialog kapłana z ludem.

• W pierwszym zwrocie („Pan z wami”) kapłan ogłasza w zgromadzeniu obecność Chrystusa.
• Następnie („W górę serca”) wzywa wszystkich do wzniesienia umysłów i serc ku Bogu.
• Na koniec („Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu”) wskazuje na potrzebę dziękczynienia Bogu.

Prefacja

Po tym wezwaniu modlitwa prefacji rozwija motyw dziękczynienia za wielkie dzieła Bożej miłości, objawione w całej historii zbawienia. Możemy w niej wyróżnić trzy części. Pierwsza (formuła otwierająca) jest przejściem od dialogu wstępnego do tematu dziękczynienia. Druga (część główna) zawiera temat dziękczynienia, wysławiający zbawcze czyny Boga. Jego treść jest dostosowana do obchodu liturgicznego niedzieli lub święta. W trzeciej części (formuła końcowa) kapłan wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym łączy się z liturgią w niebie, śpiewając z Aniołami i Świętymi aklamację: „Święty, Święty, Święty”.

Mszał Rzymski daje możliwość użycia w czasie Mszy świętej prawie 100 prefacji. Są one dostosowane do okresu roku liturgicznego lub obchodzonego święta. Prefacja powinna być śpiewana. Zadaniem śpiewu jest podkreślenie dziękczynienia jako głównego motywu Modlitwy Eucharystycznej.

 

za: www.diecezja.radom.pl