WIARA NA UKRAINIE

Historia Kościoła na Ukrainie przez całe wieki była ściśle związane z Polską, jako że zachodnie obwody dzisiejszej Ukrainy, to dawne polskie Kresy.

Po II wojnie światowej i po zmianie granic, na terenie sowieckiej Ukrainy znalazły się: większa część archidiecezji lwowskiej oraz diecezja kamieniecko-podolska i łucka. Wszystkie one przez niemal cały okres sowiecki nie miały swoich biskupów. Posługę duszpasterską w nielicznych kościołach, które jeszcze tam działały, pełnili częściowo księża, którzy pozostali tam jeszcze
z czasów przedwojennych, częściowo zaś nieliczni absolwenci jedynego w czasach sowieckich
seminarium duchownego w Rydze, które mogło wysyłać swych neoprezbiterów do parafii w całym ówczesnym ZSRR (drugie seminarium – w Kownie – obsługiwało Kościół na Litwie
i częściowo na Białorusi – tam, dokąd rozciągała się w swym przedwojennych granicach archidiecezja wileńska). Z rzadka i nielegalnie w sowieckiej Ukrainie pojawiali się także
księża z Polski.

Sytuacja Kościoła na Ukrainie zaczęła się zmieniać pod koniec lat osiemdziesiątych.
W 1991 roku papież Jan Paweł II mianował Księdza Biskupa Mariana Jaworskiego pierwszym po wojnie arcybiskupem metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. W 2001 roku Papież włączył tego hierarchę w skład Kolegium Kardynalskiego wraz z ówczesnym greckokatolickim arcybiskupem większym Lwowa Lubomyrem Huzarem.

W następnych latach powstało kilka nowych diecezji i dziś Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie tworzy jedną metropolię z siedzibą we Lwowie, złożoną z archidiecezji lwowskiej oraz 6 diecezji: charkowsko-zaporoskiej, kamienieckopodolskiej, kijowsko-żytomierskiej, łuckiej, mukaczewskiej i odesko-symferopolskiej. Konferencja Biskupów Ukrainy, której
od 2008 roku przewodniczy metropolita lwowski Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, liczy obecnie 13 członków (w tym dwóch arcybiskupów). Do liczby tej należy dodać
4 biskupów-seniorów, w tym Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego.

Ukraina jest jedynym krajem w Europie, w którym większość katolików stanowią wierni obrządku wschodniego: na ok. milion wyznawców obrządku łacińskiego przypada tam ponad
5 milionów grekokatolików (nie wszyscy oni żyją na Ukrainie, gdyż Ukraiński Kościół Grekokatolicki zalicza do swych członków również wiernych mieszkających za granicą). Kościół
Grekokatolicki, który w 1946 roku został zdelegalizowany przez władze komunistyczne, a jego wyznawców wcielono siłą do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, odrodził się na początku lat dziewięćdziesiątych i ma najwięcej wiernych na zachodzie Ukrainy. Stolicą Arcybiskupstwa większego początkowo był Lwów (do 1991 roku w rzeczywistości - Rzym), a od
2004 roku jest Kijów. Na Ukrainie obecnie są 4 metropolie Kościoła Grekokatolickiego,
5 eparchii (diecezji) i 3 egzarchaty arcybiskupie. Ponadto jest jedna eparchia podlegająca bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Arcybiskupem większym Kijowa od 2011 roku jest 43-letni Ksiądz Arcybiskup Światosław Szewczuk. Na Ukrainie jest obecnie 20 biskupów greckokatolickich (w tym 4 emerytowanych, wśród nich 1 kardynał).

Na Ukrainie istnieje także formalnie Archidiecezja Lwowska Ormiańskiego Kościoła Katolickiego, która jednak od 1938 roku jest nie obsadzona, a tamtejszą katedrę przejął Ormiański Kościół Apostolski (niezależny od Watykanu).

opr.