WIERZĘ... W JEZUSA,

KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO,

NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY

„Posłanie Ducha Świętego jest zawsze połączone z posłaniem Syna i skierowane do Niego. Duch Święty, który jest „Panem i Ożywicielem”, zostaje posłany, aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób Boski uczynić je płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca w człowieczeństwie, które wziął od Niej”. KKK 485

Kościół nieustannie musi pytać: kim jest Jezus? Wkraczamy tu w dziedzinę, która jest zamknięta dla naszych zmysłów. Ani rozum, ani zmysły nie mogą poznać, co się w tej sferze dokonuje. Dzięki Jezusowi Boska sfera życia nie pozostaje zamknięta dla świata. Wszelkie działania Boga dla zbawienia świata mają miejsce w świecie. Poprzedzają stworzenie i są
przez człowieka niepostrzegalne, nie naruszają praw stworzenia i jego procesów. Działanie Boga nigdy nie rzuca się w oczy i nie wywiera żadnego przymusu. Niezmiernie dyskretne jest działanie Ducha Bożego. Bóg sam wkracza w nasze życie bez wywoływania jakichkolwiek sensacji, ale z taką mocą, że Jezus – Człowiek jest jedynym człowiekiem, w którym „zamieszkała cała pełnia” (Kol 1, 19), a „Słowo stało się ciałem” (J 1, 14). W tajemnicy wcielenia Bóg dał siebie
ludziom bez żadnych zastrzeżeń. Bóg nie musi zmieniać biologicznych i fizjologicznych praw, aby zbawić ludzi. Całe stworzenie jest zwrócone i otwarte na Boga, dlatego Jezus narodził się tak samo, jak każdy inny człowiek. Stając się
człowiekiem, Bóg wkroczył w łańcuch ludzkich istnień.

Jaką rolę odgrywa w tym zbawczym dziele Maryja? Ewangelie przekazują, że narodziny Jezusa wykraczają poza możliwość ludzkiego poznania. W tym tkwi najgłębszy sens wiary, że Jezus „narodził się z Dziewicy”. Maryja stała się prawzorem Kościoła, który przyjmuje Jezusa. Ona uwierzyła i dla tego w swoim duchu poczęła Jezusa wcześniej niż w swoim łonie. Jest to szczególne miejsce zajmowane przez Maryję przy wypełnianiu przez Chrystusa Jego ziemskiego posłannictwa.

opr.
Adam Żak