WIERZĘ... W GRZECHÓW ODPUSZCZENIE

„Z woli Chrystusa Kościół posiada władzę odpuszczania grzechów ochrzczonym i wypełnia ją przez biskupów i prezbiterów w sposób zwyczajny w sakramencie pokuty.” (KKK 986)

Cóż to jest grzech? Grzech zazwyczaj ma miejsce tam, gdzie ludzie wzajemnie wyrządzają sobie krzywdę i nią się obciążają. Ma to miejsce wówczas, gdy wiedzą, co czynią i czynią to z własnej woli. Krzywda, jaką wyrządzam ludziom, dotyka przede wszystkim Boga! Tragedia człowieka polega na tym, że popełnione zło obciąża go przed Bogiem, oraz że z tego zła nie jest w stanie sam się wyzwolić. Nie mogę sam sobie wyjednać przebaczenia. Wyrządzona krzywda drugiemu oddala mnie od Boga.

Co dzieje się, kiedy Bóg mi przebaczy? Przywiązuje On wielką wagę do trwania w jedności
i wspólnocie ze mną. Bóg zarzucił pomost nad przepaścią oddzielającą mnie od Niego. Dla Niego „być ze mną” jest czymś znaczącym. On wie, że niezgoda prowadzi ku zniszczeniu, zgoda pozwala żyć. Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, dąży do wyzwolenia mnie ze spowodowanej grzechem izolacji. On czyni pierwszy krok: budzi we mnie skruchę, żal. Tylko Bóg może przebaczyć grzechy i czyni to przez kapłana.

Ludzie w Kościele muszą sobie wzajemnie przebaczać. Od każdego chrześcijanina żąda się gotowości przebaczenia, ponieważ przez popełniony grzech ludzie odcinają się od życia we wspólnocie. Każdy chrześcijanin powinien z miłością dodawać grzesznemu odwagi do nawrócenia. W niebie jest więcej radości z „jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.” (Łk 15, 7). Wspólnota, w której każdy się cieszy, że komuś przebaczono, stwarza warunki do przyjęcia sakramentalnego pojednania przez posługę kapłana. Udzielający rozgrzeszenia, włącza grzesznika do grona osób, których Chrystus gromadzi na sprawowanej Eucharystii.

opr. Adam Żak