WIERZĘ...

W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE

„Przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, ale w zmartwychwstaniu Bóg udzieli naszemu przemienionemu ciału niezniszczalnego życia, ponownie łącząc je z duszą. Jak Chrystus zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak wszyscy zmartwychwstaniemy w dniu ostatecznym.” (KKK 1016 )

W Piśmie Świętym „ciało” oznacza całą istotę człowieka (duszę i ciało), a nie tylko materialną część (czyli ciało). Wyznając zatem wiarę w wiarę w „ciała zmartwychwstanie” mamy na myśli ponowne powstanie człowieka do życia. Dokona się to dopiero w życiu wiecznym,
w bezpiecznym i szczęśliwym zjednoczeniu z Bogiem. Drogę do wspólnoty ze świętymi otwiera nam dar Bożego przebaczenia. Raj stoi przed nami otworem.

W jaki sposób dokona się zmartwychwstanie ciała? Pytanie to stawiano także św. Pawłowi, który wiedział, że nie można wyjaśnić, w jaki sposób dokona się przejście do nieśmiertelnego życia. Starał się jedynie przybliżyć sens słów mówiących, że Bóg wskrzesi nas do nieprzemijającego życia (1 Kor 15, 36-38, 42-49 – obraz ziarna wrzuconego w ziemię;
2 Kor 5, 1-8 – Bóg przyodzieje nas w wiecznie trwały przybytek). Obrazy te zawierają przekonanie, że wierzący nie będzie podlegał przemijaniu, lecz będzie uczestniczył w szczęściu obcowania z Bogiem. Wiara nie mówi o tym, gdzie nastąpi i jak przebiegać będzie nasze zmartwychwstanie. Pismo Święte nie podaje także żadnego dokładnego terminu zmartwychwstania zmarłej osoby.

Wiara w zmartwychwstanie człowieka po jego śmierci uczy, że nic z tego, co zrobiłem w całym swoim życiu i co mnie spotkało, nie ulegnie zniszczeniu. Obietnica Boga zapewnia nas też, że jakimi byliśmy, takimi pozostaniemy. Wiara ta daje nam moc w ziemskim życiu do wytrwania w drodze do wieczności z Bogiem i patrzenia na nadchodzącą śmierć bez obawy i lęku, że wszystkie czyny, cierpienia oraz świadczona miłość mogą okazać się daremne.


opr. Adam Żak